Dat staat in schril contrast met de aandacht voor de taak van de stelselverantwoordelijkheid. In Gelderland hebben we zeven omgevingsdiensten verspreid over de hele provincie. Provincie Gelderland is niet het bevoegd gezag voor al deze diensten. Maar de Provincie wordt, als stelselverantwoordelijke, geacht coördinerend op te treden en heeft als taak om de leefomgeving en de natuur te beschermen.

De afgelopen jaren zijn meerdere rapporten verschenen die aangeven dat er structurele tekortkomingen zijn op het gebied van kwaliteit van de Gelderse Omgevingsdiensten. Sinds 2010 zijn er problemen met:

  • Coördinatie van taken en verantwoordelijkheden, met name bij complexe bedrijven
  • Doorzettingsmacht; voor het gebruikmaken van elkaars expertise als bij vergunningverlening en handhaving.
  • Integrale informatie en eenduidig werken
  • Gebrek aan richtinggevende keuzes door bestuurders

Juist met zeven omgevingsdiensten is extra coördinatie nodig, zegt Esther de Wit, fractielid. Dat dit nu niet wordt vormgegeven mag de provincie zich als eindverantwoordelijke aantrekken. Zeker na drie rapporten hierover met een steeds scherper toon.

In de Statenvergadering van 8 juni 2021 heeft statenlid Charlotte de Roo het college op het hart gedrukt om zowel het aantal diensten onder de loep te nemen en door te pakken in de belangrijke coördinatie- en afstemming taak die de Provincie heeft. De gezonde leefomgeving voor mensen en de bescherming van de natuur hangen ervan af!