Maandag 27 mei is het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” voor de Statenperiode 2019-2023 gepresenteerd. GroenLinks zal gaan besturen samen met VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie. De SGP heeft deelgenomen aan de onderhandelingen, maar zal geen deel uit gaan maken van het bestuur van Gelderland.

 

Ambities

Er is een ambitieus akkoord gesloten over de energietransitie. We gaan voor de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. We gaan gemeenten en regio’s helpen met het realiseren van projecten. We creëren meer bewustwording en draagvlak bij bewoners voor de energietransitie, o.a. door bewoners meer te laten participeren in projecten met grootschalige duurzame opwek. We stimuleren innovatie, we gaan energiearmoede tegen en we gaan de provincie voorbereiden op extreem weer.

 

Ook gaan we ons inzetten op een landbouwtransitie. We willen boeren ondersteunen bij de omschakeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Verder wordt werk gemaakt van herstel van de biodiversiteit in de natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte in en rond de stad. We gaan door met de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk. Er komt meer bos bij en we herijken het beleid om bomen langs provinciale wegen te kappen i.v.m. verkeersveiligheid.

 

In de verstedelijkte gebieden zetten we in op hoogfrequent en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast zorgen we voor bereikbaarheid in de buitengebieden, meer regie op de overstappunten (van vervoersvormen op en bij de grenzen van concessiegebieden) en voor verbetering van het snelfietsnetwerk. Ook het openbaar vervoer wordt verder verduurzaamd, o.a. door elektrificatie van de Maaslijn.

 

Daarnaast zetten we in op een circulaire economie. Voor wat betreft vergunningen en handhaving is onze norm dat we de komende vier jaar adequate vergunningen hebben en naleven. Verder is er extra aandacht voor een inclusief Gelderland waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische afkomst.

 

GroenLinks-gedeputeerde

GroenLinks draagt Jan van der Meer voor als gedeputeerde. Hij zal in de Gedeputeerde Staten de portefeuille Klimaat en Energie, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer voor zijn rekening nemen. Jan heeft een breed Gelders netwerk en ruime ervaring in de portefeuille die hij voor zijn rekening zal nemen. De installatie van de gedeputeerden staat gepland voor de Statenvergadering van 5 juni aanstaande.

 

Op 3 juni organiseert GroenLinks een gesprek voor leden over het akkoord.