Grote bedrijven in een veilig en gezonde leefomgeving

Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

EEN COMPLEXE VERHOUDING is de titel van een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland. Dit rapport was aanleiding voor Charlotte de Roo, Statenlid van GroenLinks Gelderland om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) te bespreken in de Staten. Dat heeft geleid tot belangrijke besluiten die leiden tot een nog veiliger en gezondere leefomgeving in Gelderland. Let wel, dit is werk in uitvoering en nooit af.

 

Waar gaat het om?

De verantwoordelijkheid voor VTH ligt bij de provincie als het gaat om complexe bedrijven zoals afvalwerkers en mestvergisters. Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor 212 bedrijven.[i] De provincie is sinds 2013 wettelijk verplicht om uitvoering van bepaalde VTH-taken bij de omgevingsdiensten te leggen. Zeven verschillende omgevingsdiensten voeren in opdracht van de provincie Gelderland deze Wabo-taken[ii] uit. De complexe bedrijven vallen onder Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

 

Wat vindt GroenLinks?

De provincie is verantwoordelijk voor bedrijven die een extra risico vormen voor de omgeving (de BRZO: Bijzondere Risico’s Zware Ongevallen). Sachem, Vink en Parenco zijn er voorbeelden van BRZO-bedrijven in Gelderland. Wij vinden dat wortel en stok gebruikt moeten worden om tot een gezonde en veilige leefomgeving te komen. Eerst de wortel: Ga in overleg met bedrijven om hun overlast te verminderen. Elders - bijvoorbeeld in de Rijnmond - zijn hiermee goede resultaten geboekt. Maar neem ook de stok van goed naleefgedrag van wettelijke regels serieus.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de uitvoering van vergunningen, toezicht en handhaving  betrouwbaar is en in staat is om informatie te verstrekken die controleerbaar is.

 

Wat moet er dan nu gebeuren?

Het Rekenkamer Rapport maakt duidelijk dat we niet goed zicht hebben of we daadwerkelijk vooruitgaan en onze VTH-doelen bereiken. De adviezen van de Rekenkamer kunnen de weg wijzen om dit te veranderen.

GroenLinks wil adequate vergunningen hebben en wij willen dat ze nageleefd worden. Informatiesystemen moeten vergelijkbaar en betrouwbaar zijn. Ze moeten het mogelijk maken om het beleid te controleren. Wat GroenLinks betreft bespreken we elk jaar de doelen en de resultaten van het VTH-beleid. Er ligt al een nieuw beleidsplan en een uitvoeringsplan voor 2020. We zijn blij te constateren dat GS al geanticipeerd heeft op een aantal van de adviezen van de Rekenkamer, bijvoorbeeld over het nieuwe informatiesysteem en meer aandacht voor preventie.

Duidelijk is dat er nu werk aan de winkel is. Niet alleen voor het college maar zeker ook voor de Provinciale Staten. GroenLinks kijkt uit naar werkbezoeken bij de omgevingsdiensten. Ook gaan we deelnemen aan de rondetafelgesprekken met bedrijven die ons kunnen helpen in het bereiken van een gezonder en veilig Gelderland.

 

Het rapport van de Rekenkamer vindt u hier.

Hier kunt u het debat terugzien.

 

[i] augustus 2019

[ii] Wabo: omgevingsvergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu