De Provinciale Statenfracties van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren willen weten of de provincie beloftes heeft gedaan over de bereikbaarheid van de Campus Wageningen aan organisaties die zich daar willen vestigen, zoals Unilever, Friesland Campina en TNO.

 Als dat het geval is, dan willen de partijen weten wat deze beloftes inhouden en wat hiervan de gevolgen zijn geweest op de besluitvorming in het dossier Beter Bereikbaar Wageningen.

 

Aanleiding voor deze vragen zijn de uitspraken van Commissaris van de Koning de heer Cornielje tijdens een bijzondere raadsvergadering in Wageningen op 15 februari jongstleden. Hij gaf daarin aan dat het besluit van GS om over te gaan tot een inpassingsplanprocedure mede was ingegeven door beloftes op het vlak van de bereikbaarheid die provincie en gemeente hebben gedaan aan organisaties die overwogen zich op de campus te vestigen zoals Unilever, Friesland Campina en TNO. Echter, de gemeente heeft al aangegeven geen beloftes te hebben gedaan.

 

De vraag hoe de Wageningse universiteitscampus beter bereikbaar gemaakt kan worden houdt de politieke gemoederen al enige tijd bezig. Gedeputeerde Staten van Gelderland lijken vastbesloten om een nieuwe weg aan te leggen over de campus, dwars door en stuk natuur en vlak langs een stiltegebied. GS hebben een inpassingsplanprocedure opgestart, waarmee zij niet alleen voorbij gaat aan de zorgen van vele omwonenden, maar ook ingaat tegen een democratisch besluit van de Wageningse gemeenteraad. De Wageningse raad koos er namelijk voor een aangepast traject te onderzoeken met minder impact op omwonenden en de omgeving.

GS hebben altijd aangegeven dat de besluiten in dit dossier gebaseerd zijn op berekeningen door middel van een verkeersmodel. Deze berekeningen zijn in 2012 gedaan en laten zien dat het verkeer op de campus in 2030 ernstig vastloopt als er geen maatregelen worden genomen. Echter, tot nu toe blijft een significante stijging van de verkeersdrukte ten opzichte van 2012 uit. Daarnaast vragen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zich af of andere mogelijke maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en spreiding van het verkeer voldoende zijn benut. Hierdoor is de aanleg van extra asfalt misschien wel helemaal niet nodig.

 

Als aan het besluit van GS inderdaad beloftes aan bedrijven zoals Unilever ten grondslag liggen, dan werpt dit nieuw licht op de zaak. Dan speelt er meer dan alleen maar een bereikbaarheidsvraagstuk. GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren willen hierover meer duidelijkheid voor 23 mei. Op deze datum wordt Beter Bereikbaar Wageningen wederom besproken in een commissievergadering van Provinciale Staten.