Dat is niet eenvoudig te vinden vanwege de ligging in een kwetsbaar natuurgebied. De uitdaging hiervoor ligt bij Staatsbosbeheer als eigenaar en exploitant van het gebouw en tevens beheerder van de omliggende natuurterreinen. Gezien de publieke betekenis van het monument is een publiek gebruik van het gebouw voor evenementen en tentoonstellingen goed voorstelbaar. Dit brengt echter het nodige transport met zich mee, dat zich gezien de stikstofuitstoot daarvan niet verdraagt met de gevoeligheid van het Natura 2000-gebied.

GroenLinks en de PvdA willen van Gedeputeerde Staten (GS) weten voor welke activiteiten op het complex in eigendom van Staatsbosbeheer momenteel een geldige Wnb-vergunning beschikbaar is en voor welke niet en of de provincie als bevoegd gezag dat ook handhaaft.

Gezien de ligging van Radio Kootwijk in een natura 2000 gebied is de vraag welke waarborgen GS nodig achten om te hoge parkeerdruk, lichtvervuiling en rustverstoring tegen te gaan en toch de publieke toegankelijkheid te waarborgen?