Onze belangrijkste speerpunten

Gelderland: mooi, sociaal en klimaatneutraal

De komende jaren zijn cruciaal. GroenLinks wil van Gelderland een mooie, sociale en klimaatneutrale provincie maken. De belangrijke besluiten daarover nemen we samen, want Gelderland is van ons allemaal. GroenLinks heeft heldere ideeën: als wij het voor het zeggen krijgen, wordt dit de fijnste, gezondste en mooiste provincie van het land. In ons Gelderland wil je nooit meer weg.

  • We versterken onze natuur, herstellen landschappen en maken een omslag naar natuur-inclusieve en diervriendelijke landbouw.
  • We werken aan een gezonde leefomgeving, met schone lucht, bodem en water.
  • We geven schone energieopwekking thuis, op het werk en in het vervoer de hoogste prioriteit.
  • We willen dat niemand drempels ervaart om mee te doen. In Gelderland hoort iedereen erbij.

 

Natuur en landschap: beschermen en versterken

Onze provincie is prachtig. Maar er is veel werk aan de winkel om te zorgen dat het ook prachtig blijft. GroenLinks wil dat de provincie veel meer ambitie toont: onze natuur versterkt en bossen en insecten redt. Wat GroenLinks betreft, breiden we de bossen zelfs uit. En maken we met groene corridors meer leefruimte voor wilde dieren. We beperken de jacht tot het minimum en oorspronkelijke bewoners van onze bossen, zoals de wolf, zijn welkom. Tegelijk helpen we dierenhouders zich hiertegen te beschermen.

Natuurlijk is er ook ruimte nodig voor wonen en werken. Maar we offeren natuurgebieden en waardevolle natuurelementen niet op voor bouwprojecten. Toerisme is welkom, maar daarbij staan natuur, rust en ruimte voorop. Daar komen de toeristen ook voor. De vele vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur zijn onmisbaar en verdienen onze actieve steun.

 

Landbouw: natuur-inclusief en diervriendelijk

Een snelle omslag naar natuur-inclusieve en diervriendelijke landbouw is dringend nodig, om de dreiging voor natuurgebieden (bossterfte door stikstof), gezondheid (fijnstof) en klimaatverandering (methaan & CO2) aan te pakken. Natuurlijk hebben we daarbij ook oog voor de sociale gevolgen daarvan voor boerengezinnen. Boerenbedrijven die de omslag willen maken en hart hebben voor natuurbeheer, verdienen onze steun. Zonder steun lukt het niet. Landbouw die minder schadelijk is voor de natuur en het klimaat richt zich ook op meer plantaardig eten. We willen dan ook een afbouw van de veestapel.

 

Energie: schoon en betaalbaar

Om te hoge temperatuurstijgingen te vermijden, moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 meer dan gehalveerd zijn, ook in Gelderland. Dat wordt een enorme klus. De provincie kan gemeenten helpen om windturbines en zonneweides snel te realiseren. Ook zorgt de provincie ervoor dat ze op de meest logische plekken in de provincie terechtkomen, ook op landbouwgrond. Daarbij gaan we zorgvuldig om met onze landschappen. We willen ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving. Energie-coöperaties krijgen daarom actieve steun. De lasten van de energie-omslag willen we eerlijk verdelen. Mensen met een smalle beurs mogen niet de dupe worden.

 

Water: bron van energie!

Voldoende schoon water is voor onze inwoners en voor onze natuur van levensbelang. Vervuiling daarvan willen we niet meer accepteren en met grote spoed aanpakken. Bovendien kunnen we water beter benutten en er warmte uit winnen voor de verwarming van onze huizen.

 

Eerste provincie zonder afval

De omslag naar schone energie is ook een grote stap vooruit naar een schone economie. Daarbij hoort ook het hergebruik van wat we tot nu toe ‘afval’ noemden. GroenLinks wil dat Gelderland als eerste provincie ‘afvalloos’ wordt. Voor een schone economie en leefomgeving is actieve bestrijding van water- lucht- en bodemvervuiling noodzakelijk.

 

Koploper in schoon goederenvervoer

Transport is binnen onze economie onmisbaar. Maar we willen de ‘blokkendozen voor opslag en transport’ niet her en der in het landschap, en vooral niet in het fraaie rivierenlandschap.

We willen grote haast maken met het bevorderen van schoon zwaar transport. Gelderland wordt wat ons betreft koploper in schoon goederenvervoer.

 

NEE tegen laagvliegen

Een grote bedreiging voor onze provincie is de uitbreiding van Lelystad Airport. De laagvliegroutes over de Veluwe zijn zeer schadelijk voor natuur, gezondheid, woongenot en toerisme. Als dit door zou gaan, zetten we alles op het spel waar in onze provincie 40 jaar lang aan is gewerkt. Dus, NEE tegen uitbreiding van Lelystad Airport.

 

Openbaar vervoer: schoon en beschikbaar voor iedereen

Openbaar vervoer is een van de belangrijkste taken voor de provincie. We willen dat openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar is en zonder vervuilende uitlaatgassen kan rijden. Overal waar we kunnen bijdragen aan voorzieningen voor schoon vervoer, zullen we dat doen: het fietsnetwerk uitbreiden en versterken, regionale spoorlijnen verdubbelen en elektrificeren, busvervoer ‘schoon’ maken en een laadstructuur voor elektrisch en waterstofvervoer bevorderen.

 

Iedereen doet mee

GroenLinks gaat voor een bloeiende samenleving, waarin iedereen mee kan doen en zich verbonden en thuis voelt. Sport en cultuur zijn daarin heel belangrijk. We zorgen voor continuïteit van waardevolle musea, bibliotheken en instellingen. En we steunen initiatieven die bijdragen aan culturele talentontwikkeling en overbrugging van culturele verschillen. Er is terecht veel aandacht voor cultureel erfgoed, dus naast gebouwen en landschappen steunen we ook erfgoed-festivals en streektradities. Als het over sport gaat, kiezen we voor de breedte: sport verbindt mensen en moet voor iedereen toegankelijk zijn.

                                              

Gelderland is van ons allemaal

Bij alle investeringen, projecten, subsidies en in de eigen bedrijfsvoering van de provincie stellen we sociale voorwaarden. We willen dat mensen met een beperking of minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt mee kunnen doen. Dat ook zij toegang hebben tot onderwijs en werk, vervoer en voorzieningen. Op dit vlak is nog een grote inhaalslag te maken.

 

Het is de hoogste tijd #voorverandering!

Het goede nieuws is dat de provincie genoeg geld heeft om onze plannen te verwezenlijken! Dus nu is het moment om dat in te zetten: voor maatregelen tegen klimaatverandering, de omslag naar natuur-inclusieve en diervriendelijke landbouw, voor behoud en versterking van onze natuur. Een hoog tempo is bij al deze doelen noodzakelijk. GroenLinks gaat ervoor, want Gelderland is van ons allemaal!

Meer over onze standpunten vind je hier.