De provincie heeft enerzijds de opgave om een toekomstbestendige reservevoorraad drinkwater te waarborgen, maar is ook afhankelijk van het publieke drinkwaterbedrijf Vitens om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de vastgestelde drinkwaterreserves. In de tussentijd zit een groot deel van de fruit- en laanboomtelers in grote onzekerheid. Aan de hand van een aantal moties hebben Provinciale Staten waar mogelijk de zorgen van telers in de Betuwe kunnen verzachten, zonder in te leveren op de zekerheid van de toekomstige drinkwatervoorziening. Zo zal er in het najaar een duidelijke planning komen voor het verkleinen van de reserveringsgebieden, en wordt er een Betuwse watertafel ingesteld om in goed partnerschap te werken aan een klimaat-robuust watersysteem. 

GroenLinks heeft in bredere zin zorgen over ons grondwater. Als provincie staan we aan de lat om over vijf jaar alle maatregelen te hebben getroffen voor goede waterkwaliteit in het grondwater en de beken. We voldoen nog lang niet aan deze doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water, en over vijf jaar ligt er een harde deadline. Schoon water is in het belang van onze inwoners, natuur en zeker ook waterafhankelijke sectoren als de fruitteelt. 

GroenLinks is daarom zeer teleurgesteld over een motie die bij de behandeling van de reserveringsgebieden met een nipte meerderheid werd aangenomen. Die motie roept op om expliciet uit te spreken dat na de vastgestelde beperkingen voor de reserveringsgebieden in de Betuwe, er geen overige maatregelen getroffen zullen worden in dit gebied. GroenLinks statenlid Paul Smits: “We doen nu beloften die we niet kunnen waarmaken. Het zou passen bij een betrouwbare overheid om niet vooruit te lopen op zaken, en ons ook niet rijk te rekenen. Waterkwaliteit valt niet op af te dingen.”